Ruff & Stuff

Tjänster

Nedan är områden där jag har mina kunskaper. Jag är otroligt IT-intresserad så det är inget problem för mig att sätta mig in i nya program. Jag ser verkligen fram emot ett samarbete med dig!

Services

Below are areas where I have my knowledge. I’m incredibly IT-interested so it’s no problem for me to get into new programs. I really look forward to working with you!

Exempel på arbetsuppgifter / Example of work tasks:

 • Uppdatera hemsida / Update website
 • Uppdatera webbshop / Update webshop
 • Bygga hemsida / Build website
 • Bygga webbshop / Build webshop
 • Uppdatera register / Update registry
 • Mail- och kalenderhantering / Mail and calendar management
 • Korrekturläsning / Proofreading
 • Transkribering / Transcriber
 • Förberedelse av presentationsmaterial / Preparation of presentation material
 • Telefonpassning / Answering Service
 • Klippa och klistra information / Cut and paste information
 • Söka upp informationen på Internet / Search information on the Internet
 • Sortera/sammanställa Excellistor / Sort/compile Excel lists
 • Databashantering / Database management

Dataprogram, databaser m.m.

 • WordPress
 • WooCommerce
 • cPanel
 • Ftp
 • EPiServer
 • Sharepoint
 • Access
 • Wix
 • Quickbutik
 • Hemsida 24
 • Adobe
 • Microsoft Office
 • Outlook
 • GSuite
 • Lotus Notes
 • Vera
 • Kim
 • Bokio
 • BL Lön

Tidigare erfarenheter:

Falu tingsrätt

Registrator och Domstolshandläggare

Registrera in alla nyinkomna mål och ärenden. Expediera domar och beslut med arkivering av akter samt utbetalningar av advokaters kostnadsräkningar. Svarade mycket i telefon på allmänhetens frågor, vilket det krävs en hel del lugn och förtroendeingivande förmåga för då det är många människor som är både rädda, arga och krävande i sina samtal samt att kunna hantera sekretess och väldigt integritetskänsliga uppgifter.

Jag var IT-ansvarig på tingsrätten där jag arbetade med all sorts IT-support och drift till dom anställda och var driftansvarig för domstolens ärendesystem samt att jag utbildade all personal inom våra IT-verktyg. Jag var ansvarig för spridning av nyheter och uppdateringar inom IT och annat som kom från Domstolsverket. Jag var även webbredaktör både på vårt Intranät och den externa webbplatsen samt för tingsrättens sida på Facebook. Jag arbetade även mycket med lathundar och standardtexter i våra blanketter, allt för att underlätta för dom anställda. Jag har även medverkat i en mallgrupp för hela Domstolsverket där målet var att förenkla språket i våra centrala mallar för allmänheten.

ABB AB, dept. Legal & Compliance

Juristassistent

Typiska sekreterargöromål, diktamen, telefonpassning, resebokning/reseräkning, IT-ansvarig, PuL-frågor, fakturering, registrering/arkivering av ärenden, mötesbokare, Infomaster på vårt Intranät, KM Manager, bygger Lotus Notes databaser etc.

ABB Group Services Center AB, dept. Intellectual property

Sekreterare, Varumärkes-, Patentassistent

Avdelningssekreterare, sökningar i Varumärkesregister, nyansökningar av Varumärkesregistreringar, all formalia kring patentansökningar runt om i världen.

ABB Corporate Research, dept. Electrical machines and power electronics

Sekreterare

Avdelningssekreterare för 45 personer  med typiska sekreterargöromål.

ABB Corporate Research, dept. Human Resources

Sekreterare

Sekreterare till personalchefen, administration kring platsansökningar.

Past experience:

Falun District Court

Registrar and Court officer

Register all new incoming cases. Expedite judgments and decisions and archive of cases and payments of  attorneys’ invoices. Answering a lot of phone calls to the public’s questions, which requires a lot of calm and trustworthy ability, since there are many people who are both afraid, angry and demanding in their conversations, and able to handle confidentiality and very sensitive data.

I was IT Manager at the District Court, where I worked with all kinds of IT support and operations for those employees, and I was responsible for the Court’s system of records and I train all staff in our IT tools. I was responsible for the dissemination of news and updates in IT and other items from the National Court of Justice. I was also a web editor on both our Intranet and the Internet, as well as the District Court on Facebook. I also
worked a lot with lathes and standard texts in our forms, all to facilitate those employees. I have also participated in a template group for the entire Court of Justice where the aim was to simplify the language in our key  templates for the public.

ABB AB, dept. Legal &
Compliance

Legal assistant

Typical secretary tasks, dictation/transcription, telephone service, travel booking / travel calculations, IT Manager, billing, registration / filing of cases, meeting book, Infomaster on our Intranet, KM Manager, builds Lotus Notes databases etc. 

ABB Group Services Center
AB, dept. Intellectual
property

Secretary, Trademark- and Patent Assistant

Secretary for the whole department, searches in Trademark register, new applications of Trademark registrations, all formalities for Patent applications worldwide.

ABB Corporate Research,
dept. Electrical machines
and power electronics

Secretary

Secretary for 45 people with typical secretary tasks.

ABB Corporate Research,
dept. Human Resources

Secretary

Secretary to the Human Resources Manager, administration of job applications.

0
Scroll to Top