Transkribering

Standardtranskribering kostar 1 500 kr per timme ljudfil. Du betalar för den inspelade tiden, inte arbetstiden. Vanliga avrundningsregler gäller för att avrunda varje ljudfil till minuter. Normalt levereras transkriberingen inom en vecka.

Extra snabb leverans

För extra snabb transkribering kan det lösas mot ett högre pris. För ett lite högre pris så garanteras att din transkribering är färdig inom 24, 48 eller 72 timmar.

Supersäker transkribering

Litar du inte på att dina filer är helt säkra på Internet? Det går aldrig att vara 100% säker på att ingen datahacker kommer åt materialet. För ett tillägg på 200 kr så hanteras allt ditt material på USB-minnen som du antingen lämnar över direkt i handen eller så används rekommenderad post. Genom att dina filer aldrig hamnar på Internet så blir det omöjligt för en hackare att komma åt dem.

Extra detaljerat

300 kr extra per timme ljudfil om du vill att det skrivs med alla utfyllnadsord, halva meningar, stakningar och “eh”. Diskreta jakande läten, så som “mm”, medans någon annan pratar, tas inte med om de inte tillför något till samtalet. Om “mm” används som svar på en fråga eller görs tydligt i en paus eller som inledning till en fråga, så skrivs det med.

Dålig ljudkvalitet

Pristillägg kan bli aktuellt om inspelningen har mycket dålig ljudkvalitet eller om du har särskilda önskemål på hur arbetet ska genomföras. Med mycket dålig ljudkvalitet menas till exempel om de inspelades röster är klart lägre än bakgrundsljudet, eller om personerna pratar mycket i munnen på varandra.

Villkor

Moms tillkommer med 25%. I övrigt tillkommer inga kostnader. Betalning sker inom 14 dagar från att fakturan skickas. Företaget innehar F-skattsedel.

Ruff & Stuff, va-kullan, din virtuella assistentkulla, virtuell assistent, distans, distansjobb

Transcriber

Standard transcripts cost 1.500 Swedish kronor per hour audio file. You pay for the recorded time, not working time. Common rounding rules apply to round each audio file to minutes. Usually, transcripts will be delivered within one week.

Extra fast delivery

For extra fast transcripts, it can be solved at a higher price. For a slightly higher price, you will be guaranteed to have your transcripts completed within 24, 48 or 72 hours.

Supersecure transcription

Do you think your files are not completely secure on the Internet? It’s never possible to be 100% sure that no data hackers are accessing the material. For an extra 200 Swedish kronor all your material is handled on USB sticks that you either hand over directly or send by post. The fact that your files never end up on the Internet will make it impossible for a hacker to access them.

Extra detailed

300 Swedish kronor extra per hour audio file if you want it to be written with all the fill words, half sentences, strikes and “eh”. Discreet affirmative, such as “mm”, while someone else speaks, is not included unless they add anything to the conversation. If “mm” is used in response to a question or made clear during a break or as an introduction to a question, it will be written.

Bad sound quality

Price increases may be applicable if the recording has very poor sound quality or if you have special requests for how the work is to be performed. With very poor sound quality, for example, if the recorded voices are clearly lower than the background noise, or if the people speak a lot in their mouths.

Terms

VAT is added by 25%. Otherwise there are no costs. Payment will be made within 14 days of sending the invoice.

Scroll to Top